دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دوماهنامه علمی- پژوهشی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب چهل و هفتمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 23/03/1387 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 90/3/11/184804 مورخ 1390/2/13 و بر اساس رای کمیسیون بررسی نشریات کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 90/1/31 حائز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است .

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


شماره جاری: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 50، مهر و آبان 1400 

4. اعتباریابی مدل مدارس یادگیرنده و یاددهنده درآموزش و پرورش

10.30495/jedu.2021.24967.4979

تهمینه شهسواری؛ محبوبه سلیمانپور عمران؛ مریم حافظیان


8. طراحی و اعتباریابی مقیاس رهبری فضیلت محور در آموزش عالی ایران

10.30495/jedu.2021.24099.4838

حمزه قطبدین؛ جعفر جهانی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی


9. طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی

10.30495/jedu.2021.23716.4774

جعفر ترک زاده؛ فرشاد عامری فر؛ رحمت اله مرزوقی؛ محمدجواد سلمانپور؛ فرهاد خرمایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی