دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دوماهنامه علمی- پژوهشی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب چهل و هفتمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 23/03/1387 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 90/3/11/184804 مورخ 1390/2/13 و بر اساس رای کمیسیون بررسی نشریات کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 90/1/31 حائز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است .

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 48، خرداد و تیر 1400 

12. شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی

10.30495/jedu.2021.23538.4741

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ رضا زارعی؛ عباداله احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی