دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

دوماهنامه علمی- پژوهشی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب چهل و هفتمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 23/03/1387 مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 90/3/11/184804 مورخ 1390/2/13 و بر اساس رای کمیسیون بررسی نشریات کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 90/1/31 حائز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است .

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


شماره جاری: دوره 11، شماره 45، آذر و دی 1399، صفحه 1-358 

1. مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

صفحه 1-30

حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمد حسین رحمتی


2. الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی

صفحه 31-56

سیدعلی محبوب؛ علیرضا عراقیه؛ عباس خورشیدی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی


6. پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور

صفحه 133-166

الهام چاوشی؛ بدری شاه طالبی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


7. سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس

صفحه 167-186

مهناز تسلیمی؛ مقصود فراستخواه؛ نرگس حسن مرادی


9. ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی

صفحه 211-248

جعفر ترک زاده؛ وارث پارسه؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی


12. سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی)

صفحه 289-304

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام


14. بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی

صفحه 319-340

محمد رضا ساده میمندی؛ مریم حقیقی فرد؛ مسعود حسینچاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-6369
شاپا الکترونیکی
2423-723X