اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبادالله احمدی

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

ebadahmadiyahoo.com
00989173168803

سردبیر

دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

behrangimryahoo.com
00989121304599

مدیر داخلی

دکتر عباس قلتاش

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

gholtash578yahoo.com
00989173187516
0000-0002-8050-3710

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبادالله احمدی

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

ebadahmadiyahoo.com
00989173168803

دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

behrangimryahoo.com
00989121304599

دکتر نادر سلیمانی

مدیریت آموشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

drnasoleimaniyahoo.com
00989122010644

دکتر سید علیرضا سیادت

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

s.a.siadatedui.ac.ir
00989131100146

دکتر شاپور امین شایان جهرمی

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شیراز

sha.aminshayangmail.com

دکتر میر محمد عباس زاده

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

edumiau.ac.ir

دکتر عباس قلتاش

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

gholtash578miau.ac.ir
00989173187516
0000-0002-8050

دکتر محمد مزیدی

مبانی تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

mmazidi52yahoo.com

دکتر سیامک رضا مهجور

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

edumiau.ac

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

naveh20001yahoo.com
00989126443724

دکتر سیامک سامانی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

samanisiamakgmail.com