رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور الشتر

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی بود. روش پ‍ژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 به تعداد 8000 نفر بود. از میان این تعداد نمونه‌ای به حجم110 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های فرسودگی تحصیلی برسو، کمال‌گرایی تری– شورت و جهت‌گزینی هدف پیشرفت الیوت و مک گریگوری جمع­آوری شد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف تسلط و عملکرد تحصیلی پیش‌بین معنی­دار فرسودگی تحصیلی است. عملکرد تحصیلی، جهت‌گزینی هدف تسلط و کمال‌گرایی مثبت به طور منفی و معنی‌دار و کمال‌گرایی منفی به طور مثبت معنی‌دار پیش‌بین فرسودگی تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Perfectionism, Goal Achievement Orientation and Academic Performance to Academic Burnout

نویسندگان [English]

  • a. z 1
  • r. p 2
  • s. r 3
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship of perfectionism, goal achievement orientation and academic performance to academic burnout. The study was descriptive-correlational, and the population of the study was a student body of 8000 (including both males and females) studying at University of Mohaghegh Ardabili in the academic year 2010-2011.  A sample of 110 participants was selected from among the above students, using a stage randomized sampling method. Data were collected through taking the advantage of Beresos academic burnout questionnaire, Terrey-short’s perfectionism questionnaire, and Elliot & McGreygorys achievement goal orientation scale. The accumulated data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results indicated that perfectionism, goal orientation mastery and academic performance could significantly predict academic burnout. It was also indicated that negative perfectionism had a significantly positive relationship with academic burnout, whereas academic performance, goal orientation mastery and positive perfectionism had significantly negative relationship with academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • goal orientation
  • academic performance
  • academic burnout
  • Students