رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دبیر آموزش و پرورش

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه­ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی شهر شیراز بود، پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده­ها‌، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت از تمامی معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز بود که در سال تحصیلی (2013-2012) در120 دبستان این ناحیه به کار اشتغال داشتند (1288 نفر). بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه­ای با حجم 305 نفر انتخاب شد. به ‌منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه بلوغ کارکنان، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه هوش معنوی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون t تک‌ نمونه‌ای، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه (به ‌شیوه هم ‌زمان) استفاده شد. نتایج نشان داد، میزان هوش معنوی و بلوغ معلمان ابتدایی شهر شیراز از سطح متوسط بالاتر است و کیفیت زندگی کاری آنان نیز در سطح متوسط به بالا می­باشد. هم­چنین یافته­ها نشان داد بین هوش معنوی و مولفه­های آن (زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی و درک و ارتباط با سرچشمه هستی) با کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن و بلوغ معلمان و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین هوش معنوی و مولفه­های آن (زندگی معنوی با اتکا به هسته درونی و درک و ارتباط با سرچشمه هستی) پیش بینی کننده­ی معنادار کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Teachers’ Spiritual Intelligence to Quality of Work Life and Maturity

نویسندگان [English]

  • M. A 1
  • Z. S 2
  • M. S 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship of spiritual intelligence to the quality of work life and maturity of teachers of the primary schools in Shiraz. The study involved all the primary school teachers (n=1288) of the second district of Shiraz in the academic year of 2012-2013. Using stratified sampling, 305 teachers were sampled. In order to collect data, three questionnaires of the spiritual intelligence, quality of work life, and maturity of teachers were used. The content validity of questionnaires and their Cronbach's Alpha coefficients were examined and approved. Pearson's correlation and multiple regression were run to analyze the data. The results indicated that spiritual intelligence and maturity indexes of the teachers    were above the average levels, and their quality of work life was moderate. It was also revealed that there was a significantly positive relation among there variables of interest, that is, spiritual intelligence, quality of work life, and  maturity of  teachers. Additionally, it was suggested that spiritual intelligence could significantly predict the variance of the teachers’ work life quality and maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity of teachers
  • Spiritual Intelligence
  • quality of work life