تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع  پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می­باشد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی، معدل پایان ترم اول و دوم دانش آموزان و برنامه آموزشی مهارت­های ارتباطی یونیسف (2004). جامعه آماری را 4935 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی90-1389 شامل می­شود که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، 60 نفر از آنها که در پرسشنامه باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی نمره پایین­تر از متوسط گرفته بودند، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و مهارت­های ارتباطی شامل مهارت­های آشنایی با ارتباط، پل­ها و موانع ارتباطی، انتخاب دقیق کلمات، خوب گوش دادن، قاطعیت در رفتار، بیان نظر خود و نه گفتن، بر اساس بسته آموزشی یونیسف به مدت ده جلسه 90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش به روش پرسش و پاسخ و ایفای نقش آموزش داده شد. به منظور تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار آماریspss14، از آزمون­های آماری تحلیل کواریانس چند متغیری و تک متغری (ANCOVA MANCOVA ,) استفاده گردید. نتایج حاصله از تحلیل کواریانس حاکی از موثر بودن آموزش مهارت­های ارتباطی در بهبود باورهای خودکارآمدی (7/33F=  و001/0P<) و پیشرفت تحصیلی (25F= و 001/0P<) دانش آموزان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Communication Skills Training on the Female Students’ Self-efficacy and Achievement

نویسندگان [English]

  • M.S A 1
  • H. H 2
  • H. A 2
  • H. A 2
چکیده [English]

The present research aimed at studying the effect of communication skills training on self-efficacy beliefs and academic achievement of female students of high-schools in grade one in Zanjan city. A use was made of a self-efficacy questionnaire, students’ average-point scores and the UNISEF program for training communication skills in this pre- post-test experimental study.  A sample of 60 students with average point scores smaller than intermediate was selected using stage sampling strategy from among a population of 4935 students. They were randomly assigned to one experimental and one control group. The experimental group received a treatment based on the UNICEF Training kit over a ten-session course in terms of questions and answers and role-plays. To analyze the data, SPSS was used to run ANCOVA and MANOVA analyses. The results suggested that the training of communication skills was effective in improving the self-efficacy (F=33.7, p<0/001) and academic achievement (F=25, p<0/001) of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Self efficacy
  • Academic achivement