دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 48، خرداد و تیر 1400 
12. شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی

10.30495/jedu.2021.23538.4741

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ رضا زارعی؛ عباداله احمدی