دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، مهر و آبان 1399، صفحه 1-344 
2. طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی

صفحه 29-54

امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمد جواد کرم افروز


3. آسیب‌شناسی مدیریت آموزش سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

صفحه 55-76

حمدالله حبیبی؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان


11. راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی)

صفحه 237-262

علی جعفری راد؛ عادل زاهد بابلان؛ مسعود مرادی؛ عیسی ثمری


13. ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 279-296

سید رسول تودار؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری