دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 
5. تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی

صفحه 109-134

اعظم ملامحمدی؛ اباصلت خراسانی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ مقصود فراستخواه


15. ارتقای مدل مسوولیت اجتماعی برای آموزش در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 339-358

داریوش بداغی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین