دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-344 
5. واکاوی شایستگی‌های کارآفرینان آموزشی

صفحه 95-116

سکینه اشرافی؛ حبیب الله نجفی هزارجریبی


9. مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 191-208

علی خلخالی؛ جعفر نصیر ناتری؛ زهره شکیبایی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور


11. ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس

صفحه 247-282

محیا پاپری؛ یداله مهرعلی زاده؛ سید مسعود سیدی؛ محمد حسین پور


13. آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی

صفحه 305-324

مهریار نوری افشار؛ مجید حق وردی؛ علی کمیجانی