دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 1، بهار 1398، صفحه 1-266 
2. چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی

صفحه 15-44

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ علی محمد ساجدی؛ عبدالحمید اسماعیلی


4. هوشمندسازی از نظریه تا عمل

صفحه 69-84

محمدرضا غزنوی؛ حسین دایی زاده؛ وحید فلاح؛ ذبیح اله اللهی


6. ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

صفحه 109-132

مسعود دهقانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا موغلی؛ زهرا وظیفه