دوره و شماره: دوره 9، شماره 35 - شماره پیاپی 3، پاییز 1397، صفحه 1-220 
3. طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور

صفحه 45-68

امیر سبزی پور؛ مهران فرج الهی؛ محمد رضا سرمدی؛ هادی غفاری


6. طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده

صفحه 109-146

مجتبی کاظمی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور


9. بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند

صفحه 201-220

عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینه


12. بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی

صفحه 269-290

اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


14. طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل

صفحه 311-348

محمدعلی فطرت؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی