دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-328 
7. ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

صفحه 127-152

صغری افکانه؛ پریوش جعفری؛ حسن پاشا شریفی؛ نادر قورچیان


11. رابطه عزت نفس با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران

صفحه 207-224

خلیل غفاری؛ سید سعید حسینی؛ حسین داوودی؛ سعید لک


13. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سواد زیست محیطی دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 247-262

ابراهیم محمدجانی؛ مریم صفرنواده؛ حشمت الله هاشمی؛ مهدی قائدی


15. فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی

صفحه 277-290

نرگس السادات مرتضوی؛ نعمت اله یارالهی


16. طراحی و اعتبار یابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه ‌مدار مدیرگروه آموزشی

صفحه 291-328

نازیلا کریمی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم