دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر و دی 1396، صفحه 1-326 
3. تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 55-78

اعظم محمدی البرزی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوائی یزدی


7. رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس

صفحه 145-164

مریم دارابی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ ژاله طاهری؛ محمود شرفی


12. رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

صفحه 257-274

بهروز صابری؛ محمد حسن رضائی؛ شاپور امین شایان جهرمی