دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد و تیر 1396، صفحه 1-296 
4. شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان

صفحه 71-88

محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ فرزاد زندی؛ نور علی فرخی؛ عباس عباس پور