دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-238 
4. فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی

صفحه 53-75

رضا حیدری فرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ محمد رضا بهرنگی؛ بیژن عبدالهی


12. ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان

صفحه 215-239

امیررضا استخریان حقیقی؛ علی اکبر فرهنگی؛ رقیه اسکروچی؛ غلامرضا اسکروچی