دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر و دی 1392، صفحه 1-288 
12. شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی

صفحه 217-248

حسین افلاکی فرد؛ سید ابراهیم میرشاجعفری؛ زهره سعادتمند؛ نرگس کشتی آرای