دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-244