دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 1-136 
7. بررسی تاثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقاء خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نا رسا خوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج

صفحه 93-118

حسین فیاض بخش؛ محمدرضا عابدی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد حسین یارمحمدیان