دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 1-160 
1. طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

صفحه 1-28

مصطفی نیکنامی؛ علی تقی پور ظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلج