دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 1-168 
1. بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان

صفحه 1-22

اعظم راستگو؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی


4. تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان

صفحه 63-80

سلطانعلی کاظمی؛ حجت اله جاویدی؛ محبوبه آرام