دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر و آبان 1390، صفحه 1-188 
1. تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش

صفحه 1-24

مهرداد گودرزوند چگینی؛ معصومه اسمعیلی صیقلدهی


10. عوامل مؤثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن

صفحه 177-188

حسن گیوریان؛ فیروز دیندار فرکوش؛ شهنواز سلطانی