دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 1-188 
1. رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان

صفحه 1-20

فخرالسادات نصیری؛ سیروس قنبری؛ مصطفی نیکنامی؛ معصومه آخوندی


5. بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مؤلفه های برنامه درسی در چند کشور جهان

صفحه 83-102

محمدحسین یارمحمدیان؛ احمدعلی فروغی ابری؛ ابراهیم امیرشاه جعفری؛ احمدرضا اوجی نژاد