دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-178 
3. رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان

صفحه 35-54

عباد اله احمدی؛ شاپور امین شایان جهرمی؛ صدیقه زارعی


9. رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران

صفحه 139-154

اشرف میرحیدری؛ سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ محمد رضا عابدی