دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، آذر و دی 1391، صفحه 1-221 
3. رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان

صفحه 37-50

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ محمد امجد زبردست؛ رقیه نصرتی سرایدشتی