دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-242 
10. نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام)

صفحه 191-212

حمید محمودیان؛ علی‌محمد ساجدی؛ طاهره بیگم فقیهی