بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه علوم تربیتی

2 استادیار و عضو هئیت علمی گروه پژوهشی فناوری آموزشی راهبر ،اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران (کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش) انجام شده است. با توجه به حضور تمام کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی در این مطالعه، نمونه گیری صورت نگرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای که برای این منظور ساخته شد استفاده گردید. مقدار پایایی آن با استفاده از ضریب همسانی درونی برای نمرات دبیرستانی0.806، مهارت های شغلی 0.761، کنکور 0.804 و فعالیت های اجتماعی 0.810 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همسانی درونی، ضریب رابطه کرامرز، ضریب توافق کِپا و آزمون تک نمونه‌ای کولموگروو- اسمیرنو استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که: کارشناسان در استفاده از نتایج امتحانات دوره متوسطه، مهارت های شغلی، فعالیت های اجتماعی دانش آموزان و کنکور برای گزینش دانشجویان نظرات متفاوتی دارند. این تفاوت در سطح کمتر از یکهزارم معنی دار است (P<0.001). به بیان دیگر کارشناسان تمایل دارند در گزینش دانشجو بجز کنکور سایر عوامل نیز مد نظر قرار گیرند و پذیرش دانشجو منحصر به یک عامل نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Admission Criteria in Iranian Universities from the perspective of Experts

نویسندگان [English]

  • R Zareei 1
  • A Orangi 2
چکیده [English]

The goal of this study was to explore the university admission criteria in Iranian universities from the perspective of scholars and experts. A use was made of a questionnaire in this descriptive survey research. The internal consistency reliability indexes were 0.806, 0.76, 0.804, and 0.810 for high school, job skills, university entrance and social activities respectively. In order to analyze data a use was made of multiple statistics including percentage, mean, standard deviation, internal consistency coefficients, Kappa coefficient, and one-sample Kolmorogov-smirinov test. The results of this study indicated that the respondents had differential views on using high school exam results, job skills, social activities, and Konkor university entrance exam results to select students. In other words, experts advocated using multiple criteria along with the entrance exam results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student selection criteria
  • Entrance
  • University entrance exam
Aghazadeh, A. (1998). Governing Principles on the selection of
successful students in some countries of the world. appropriate methods of
measuring entrance exams . Esfahan: country Educational assessment
Organization.(in persian).
Gooya, Z. (2002). Training injuries resulting from entrance examination.
Seminar on methods and issues of university entrance exams. Esfahan. (in
persian).
Hajforosh, A. (2002). Damage secondary entrance on the course
objectives and purpose to resolve Them. Seminar Papers series of methods and
issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Iran, C. f. (2002). Entrance social issues of the volunteers looked (Vol.
147). Tehran. (in persian).
Jafarpour, A. (2002). Some English language entrance exam deficiencies
and recommendations for removing them. Seminar Papers series of methods
and issues university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Kardan, A. M. (2002). Basis for student selecting. Seminar Papers series
of methods and issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Karimpour, H. (1996). Higher education in dif erent countries. Tehran:
Publications Department Ministry of Science student. (in persian).
Keyvanfar, A. (2002). Proceedings of seminar on methods and issues of
university entrance examinations, pathology education system and lack of
compliance with national quality test questions. Isfahan : Isfahan University of
Industry printers. (in persian).
Mardyha, M. (2004). University entrance exam pathology. Journal of
Research and Planning in Higher Education , 31 and 32. (in persian).
Mohagheghi, H. (1998). Assessment of depression and some related
factors among high school students of Hamedan. Hamedan: Council of
Education Research Department of Hamedan. (in persian).
Motamedi, A. (2008). Relationship of between intelligence, religious
attitudes and life events in the city university with successful aging. Tehran:
Tarbiat Modarres University. (in persian).
Motamedi, A. (2003). Variation superstition and its relationship with
personality traits related to high school students. Shahrekord: Shahrekord
university. (in persian). 
 
Nasr, & others, A. (2002). Investigation of Field selected problems of
candidates to enter public universities. Seminar Papers series of methods and
issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Nazari, E., Mohammadi, F., & Hatami, H. (2009). Steratgy providing for
academic conducting and vocational school students Sirjan period. Quarterly of
new approach in educational administration , 5. (in persian).
Owrangi, A., & Hajforosh, A. (2008). Alternative factors in selecting
students view of experts from universities in the country. Research Institute of
Curriculum and Educational Innovation. tehran: Organization of Research and
Planning Ministry of Education. (in persian).
Poorkazemi, M. H. (2002). Comparative study of Student acceptance in
China and Japan and new plans entrance exam. Seminar Papers series of
methods and issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Rajaee, ali, T., & yahya & Asaraee, A. (2002). Recommendations for
problems solving in entrance exam - university entrance exams. Seminar Papers
series of methods and issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).
Sadeghi, N. (1999). Factors influencing success and failure of applicants
above average in entrance examination. Tehran: MA thesis, Al-Zahra
University, Social and Economic Sciences. (in persian).
Soleymani, A. (1996). Relationship between personal and academic
characteristics before entering the university entrance exam scores (entrance
examination) and personal characteristics during the study with. Ahvaz:
University of Chamran Shahid. (in persian).
Stutman. (1999). United States of America. (Naeli, & M. Ali, Trans.)
Tehran: Encyclopedia of Higher Education. Tehran; Publications and Research
Institute for Higher Education Planning.
Telgini, M., Hani Tabaee Zavare, f., Ansarepour, m., & Hatamzade, l. &.
(2002). Entrance of the problems of students view. Seminar Papers series of
methods and issues in university entrance exams. Isfahan. (in persian).