بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

امروزه نقش پژوهش در پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور و متعاقباً دستیابی به توسعه امری انکار‌ناپذیر است، اما در عمل، شاهد عدم مشارکت فعال معلمان و دبیران به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش، به این‌گونه فعالیت‌ها هستیم. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی موانع انجام پژوهش به‌وسیله دبیران شهر بهشهر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. جامعه آماری، تمامی دبیران زن دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به تعداد 120 نفر بودند که در سال تحصیلی 1390-1389 به خدمت اشتغال داشتند. روش نمونه‌گیری سرشماری بود و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی75/0استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بررسی نظر متخصصان موضوعی مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات ویژه پژوهش از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و درصد، و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی، تی تک نمونه‌ای، تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته‌های مبنی بر تحلیل عاملی نشان داد که شش مانع اصلی در انجام پژوهش به‌وسیله دبیران شامل موانع مالی، فرهنگ پژوهش، سازمانی، عدم اعتماد به نتایج پژوهش، انگیزشی و پایگاه‌های داده‌ها می‌باشند. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که در حال حاضر تمامی موانع شش‌گانه در دبیرستان‌های شهر بهشهر در سطحی بالاتر از میانگین وجود دارند و بر عدم انجام پژوهش به‌وسیله دبیران تأثیرگذار هستند. هم‌چنین نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه انجام پژوهش در خصوص عامل سوم (سازمانی) و در پایان نتایج تحلیل واریانس بیانگر تفاوت دیدگاه دبیران بر حسب سابقه کار در عامل ششم (پایگاه‌های داده‌ها) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Research Barriers from the Viewpoint of Teachers in Behshahr

نویسندگان [English]

  • T Enayati 1
  • F Zameni 1
  • T GHorbani 2
چکیده [English]

Nowadays the role of research in advancing the goals of the educational system and subsequently achieving development goals is undeniable, but in practice, lack of active participation of teachers, as a key element of education, in these kinds of activities is witnessed. Thus, this study was motivated to identify the obstacles teachers in Behshahr face in undertaking research. The population (n=120) of this descriptive study included all female teachers of secondary school working in 1389-1390 selected through census. The research instrument was a questionnaire with a reliability of 0/75. Its face and content validity was reviewed and approved by subject experts. In order to analyze research questions, descriptive statistics and inferential statistical methods including factor analysis, t-test, and ANOVA were used. Results showed that the six main obstacles in doing research by teachers included the financial barriers, research culture, organizational barrier, lack of trust to research results, motivational factors and databases. The results also showed that all the six barriers are present and significant in the secondary school context in Behshahr. Further, teachers' points of views on barriers to doing research were significantly different concerning the organizational barriers and databases depending on their research and work experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barriers
  • Research
  • culture
  • Motivation
  • trust
  • financial resources
  • Databases
Bahrami, H. (2008). Recognition of factors affecting the tendency of teachers
to research activities from the perspective of teachers of Kerman, Mahan region.
Unpublished MA thesis, University of Kerman. (in Persian)
Borg, S. (2006). Great idea but just no time: Teachers’ views of research and
its role in their professional lives. Workshop given at IH Barcelona, Spain, March
2006, Retrieved from www.ihes.com/ bcn/tt/ workshops/borg_mar06.ppsBorg, S.
(2009). English Language Teachers’ Conceptions of Research. Applied Linguistics,
30(3), 358–388.
Dadkhah, B., Mohammadi, M. A., Poor Naseri, Sh., Mozafari, N., Adham, D.
(2008). View of Ardabil province universities scientific members' about research
and its limitations. Journal of Ardabil University of Medical Sciences (JAUMS), 8(1
(27)), 37-44. (in Persian)
Ebadi, R. (2003). Information technology (IT) and education. Tehran:
Ministry of Education, Cultural instituition of Monadi Tarbiat. (in Persian)
Ferrance, E. (2000). Action Research. Northeast and Islands Regional
Educational Laboratory at Brown University. Retrieved from
http://www.alliance.brown.edu/pubs/themesed/actresearch. pdf
Ghasemi, P. (2003). Teachers’ inquiry guide (3th edition). Tehran: Eshareh.
Hassani, S. M. (2003) . Teachers Research aversion. Khabar’e Jonoob
Newspapers, No. 6548, March. (in Persian)
Iran Mahboob, J., Salehi, V. (2005). Factors affecting research escaping of
female teachers of high schools in Shiraz. Sarmayeh Newspapers, 581 28/7/86,
page 13 (school). (in Persian)
Matin, N. A. (2001). Application of research findings, necessities and
theories and strategies. Tehran: Institute for Education. Educational Research
Letter, Special Issue NO 10.
Mehr Mohammadi, M. (2000). Inquiry in education territory. Tehran:
Education Institute. 
 
Mohr, M. M., Rogers, C., Nocerino, M. A., MacLean, M. S., Clawson, S.
(2004). Teacher research for better schools. Teacher College Press, Columbia
University.
Morkani, Sh. (1999). Causes of lack of interest in male and female teachers
of elementary, secondary and high public schools of Zarinshar. Unpublished MA
thesis, Islamic Azad University, Sari Branch (in Persian)
Razavieh, A., Fayyazi, M. (2009). The effect of Internet on the educational
and research behavior of Shiraz University students. New Approaches in
Educational Administration, 1(2), 1-16. (in Persian)
Sereshti, M., Parvin, N., Bozorgzad, M., Imani, R. (2007). Barriers of
research performances in the view of nurses and midwives of shahr-e-kord's
hospitals. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 15(2), 7-13. (in Persian)
Shamkhani, A. (2007). Factors affecting interest and bringing on action
research in Famenin public elementary and secondary school teachers.
Unpublished MA thesis, University of Famenin. (in Persian)
Sohrabi, Z., Faraj Elahi, M. (2009). Research problems from educational
boards' view of Iran University of Medical Sciences. Journal of Medical Council of
I.R.I., 27(2), 175-178. (in Persian)
Tirgar, H., Tehrani, H. M. (2008). The study of main obstacles of research -
based development in branches of Kerman provinces Islamic Azad University.
Knowledge and Research in Educational Sciences, 22(17-18), 99-118. (in Persian)
Wendyg Black, W. (2010). Levels of Reported Research Engagement.
Retrieved from BaseArticle.com.
Zohour A. R., Fekri A. R. (2003). Research barriers: a study of academic
staff of the Iran University of Medical Sciences. Payesh, 2(2), 113-120. (in Persian)