ارزیابی عملکرد و موانع فراروی شورای دانش آموزی جهت مشارکت-دهی دانش آموزان در فعالیت های مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

یکی از روش‌های توانمندسازی مدارس، مشارکت دهی دانش‌آموزان در فعالیت‌های آن می‌باشد، تا از این راه بتوان زمینه لازم را برای نهادینه‌سازی تفکر مشارکتی فراهم نمود. بدین-منظور در این مقاله عملکرد شورای دانش‌آموزی در مشارکت دهی دانش‌آموزان دوره متوسطه در فعالیت های مدارس شهر تهران و موانع فراروی آن بر اساس یک مطالعه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. برای پاسخ به پرسش‌ها علاوه بر مطالعات نظری، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای نظرات 1225 نفر از دانش‌آموزان به عنوان نمونه آماری از راه پرسشنامه‌های محقق ساخته در دو زمینه مقدار و موانع مشارکت جمع‌آوری گردید. با تحلیل داده‌ها از راه آمار توصیفی و استنباطی یافته‌ها نشان داد علیرغم کوشش‌های شورای دانش آموزی جهت مشارکت دادن دانش‌آموزان در فعالیت های مدارس، به گونه کلی مقدار مشارکت در سطح پایین بوده و در این راستا سه مانع قانونی، انگیزشی و مدیریتی رابطه معنی داری با مقدار مشارکت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Student Council’ Performance and Obstacles to Involve Students in School Activities

نویسنده [English]

  • R Davodi
چکیده [English]

Involving students in School activities is one of the methods to empower schools in order to institutionalize the participatory thinking in students.The purpose of this article is to study student council’s performance and the obstacles it faces in involving students in school activities in Tehran city.Thus, the research questions were posed in line with the research aims. To answer the questions, besides a review of theoretical studies the views of 1225 students were solicited employing a questionnaire developed by the current researcher. The sample was drawn using stage cluster sampling method. The research method was descriptive-correlational with an applied orientation. Data analysis employing both descriptive and inferential statistics suggested that despite the efforts made by the student council, participation level was low, and in this respect, the legal, motivational and administrative obstacles had a significant relationship with the level of participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student council performance
  • Participation
  • Participation obstacles
  • School activities
Alderson, P. (2000). School Student Views on School Councils and Daily
Life at School. Children & Society, V 14, n 2, P 121-34.
Branch, Kristi M. (2002). Participative Management and Employee and
Stakeholder Involvement, http://www.au.af. mil/au/awc/awcgate/doe/ benchmark/
ch10.pdf
Chaychyan, N. (2000). Considering How the Governing Student Council
Plan and High Schools Climate in Tehran Province, Tehran: Institute of
Education. (in persian).
Department of Physical Education and Ministry of Education. (2006).
Executive Instruction of Student Council in Primary, Guidance and High
Schools, Cultural Institute of Education Harbinger Publication.
 
Deputy of Research, Planning and Human Resources. (2008). Overview
Statistics of Educational and Agency Office in Organization of Education in
Tehran, Department of Planning for years 2007- 2008.
Filipczak, B. (1993). "Bridging the Gap between School and Work".
Journal of Training, V 30, n 12m, p 44-47.
Fletcher, A. (2005). Meaningful Student Involvement, Guide to Students as
Partners in School Change. www. soundout.org/MSGuid.pdf.
Grandy, J. (1993). Participation in Religious Activities by College- Bound High
School Seriors. Evaluative Report, www.eric.ed. gov/ ericwebportal/
recorddetail.ed386484-21k.
 Hassan Beglo, M & Navid Adham, M. (1993). Evaluation of Access and
Welcome to the Cultural and Artistic Forums and Clubs in Guidance Schools,
Deputy Breeding of the Ministry of Education. (In Persian).
Harwood, A, M. (1990). The Effects of Close up Participation on High
School Student Political Attitudes. Paper Presented at the Annual Meeting of
the American Educational Research Association Boston, MA, April 16- 20.
Heaty, J.A& Vik, p. (1994). Elementary School Student Councils: A
Statle Wide study. Journal of Principal, V 74, n 1, P 31-32,34.
Hemat, M. R. (2001). Evaluate the Role of Student Council to
Participating Students in Middle School Activities in Shahreza, Department of
Education and Research Council of Isfahan. (In Persian).
Kim, U Jung . (2010). Every Street is Paved with Gol, Translation by
Armin Hedayati. Parseh Publication. (In Persian).
Mc Neal, R, B. (1998). High School Extracurricular Activities: Closed
Structures and Stratifying Patterns of Participation. Journal of Educational
Research, V 91, n 3, p 91-183.
Ministry of Education. (1999). Executive Regulations of schools, Council
of Higher Education. Unpublished report.
Mogannizade, M. (1996). Social Participation of Students in
Extracurricular Activities with Emphasis on the Study of High School in Three
and Sixteen Regions, Unpublished Thesis, Graduate, Trbiat Modares University.
(In Persian).
Mohammadi, D & et al. (2000). Considering How the Governing Student
Council Plan in Middle School, Department of Physical Education and Ministry
of Education. (In Persian).
Nazari, I. (2002). Preparation for Parent Participation in Education,
Proceedings Abstracts of National Conference on Education Reform
Engineering, Tehran: Institute of Education, pp. 241-242. (In Persian).
Patmor, G, L& Mcintyre, D, J. (1999). Involving Students in School
Decision Making. NASSP Bulletin, V83, n607, P74-78.
 
Preston, heard & Colin, Brien. (2007). Landon Schools, http:/www.
Landon.net/home/content.asp.
Rahimi, Azizullah. (1993). The Effect of the Economic and Social Base
and Educational Factors on Participation of High School Students Activities in
Shiraz, Unpublished Thesis, Graduate, University of Shiraz. (In Persian).
Skandari, H & Ahmadi, H. (1998). Preliminary Study of Student Council
Plan for Middle School, Educational Development and Planning Office. (In
Persian).
Sobhani Nejad, Mehdi, & Imani, Mohsen. (2003). Evaluate the Role of
Student Council to Participating Students in Middle School Activities in
Isfahan, Amozeh Quarterly, No. 23, p. 48-60. (In Persian).
Sobhani nejad, Mehdi. (2003). Evaluate the Role of Student Council to
Participating Students in Middle School Activities in Isfahan, Department of
Education and Research Council of Isfahan. (In Persian).
 Soltani, I. (2002). The Role of Education in the Institutionalization of
Participatory Thinking, Journal of Management in Education, Volume VIII,
No. 29-30, pp. 44-54(In Persian).
Vornberg, J, A. (1990). “Student Activities Program: their Status and the
Impact of the Reform Movement”. Evaluate Report, Educational Testing
Service, eric.ed.gov/ ERICWebPortal/ record Detail? accno= ED 331119 - 20k.