بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه جامعه شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دبیران و کارشناسان آموزش متوسطه نسبت به عملکرد دانش‌آموختگان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و دانش‌آموختگان سایر رشته‌های تحصیلی شاغل در پست مدیریت دبیرستان‌های شهر شیراز بوده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی و علی– مقایسه‌ای بوده، جامعه آماری این پژوهش، تمامی مدیران دبیرستان‌های دولتی شیراز و دبیران مربوطه و هم‌چنین کارشناسی آموزش متوسطه نواحی چهارگانه شیراز بوده است، که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای 75 مدیر و با استفاده از روش تصادفی ساده 375 دبیر انتخاب شده‌اند. تعداد کارشناسان آموزش متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز 15 نفر بودند، که به خاطر افزایش اعتبار یافته‌ها، از همه آنها مصاحبه بعمل آمده است. و از سه ابزار پرسشنامه محقق ساخته ویژه دبیران، مرکب از 55 پرسش بسته پاسخ طیف لیکرت، مصاحبه نیمه سازمان یافته با کارشناسان آموزش متوسطه و اسناد و مدارک پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون-های تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس عاملی، رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که اگر چه تفاوت‌هایی بین عملکرد مدیران دانش‌آموخته رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیران دانش‌آموخته سایر رشته‌های تحصیلی در مهارت‌های رهبری، انسانی، آموزشی، اداری– مالی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها وجود دارد، اما این تفاوت‌ها در سطح پنج صدم (P<0/05 ) معنادار نمی‌باشد. نتایج حاصل از بررسی پرسشهای مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی مدیران نیز نشان داد که از میان متغیرهای جنسیت، سابقه خدمت و سابقه مدیریت، تنها متغیر جنسیت بر عملکرد مدیران در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آنها تأثیر معناداری داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Teachers’ and Administrators’ Attitudes toward Principals’ Performance

نویسندگان [English]

  • S Sahami 1
  • M GHesari 2
  • Z Abasi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to explore secondary education teachers’ attitudes toward graduates of educational administration, curriculum studies and other majors who are working as school principals in Shiraz. The research method was descriptive-survey and causal comp‌arative, and the population included all public school principals, administrators and teachers in secondary education in Shiraz. A sample of 75 principals and 375 teachers were selected using stratified and simple random sampling methods respectively. In addition, all 15 secondary education administrators in all 4 districts of education organization were interviewed. Research instruments were three Likert-scale questionnaires for teachers (55 items), semi-structured interviews with administrators, and documents of students’ academic achievement. In order to analyze data a use was made of both descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistics (ANOVA, factor analysis, and multiple regression). The results indicated that there was no difference between the performance of graduates of educational administration and curriculum studies and graduates of other majors. Further analysis of demographic variables suggested that only gender impacted significantly the principals’ performance as regards students’ achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ attitude
  • Principals’ performance
  • Educational Administration
Alaghe band, A. (2003). Theoretical Foundations and Principles of
Educational Management. Tehran: Psychology Press. (in Persian)
Alan, A.(1984). Management Review, New York: Mc grow- Hill
Anderew, D.(1989). Management and Performance. New York. Mc
grow- Hill
Azizi Vafa , M . (2005) .The Professional Leadership of Secondary
School . V. 4 .
Berenji, M. R.( 2006). Occupational fate of management education
graduates. MS thesis, Tehran University, Faculty of education. (in Persian)
Cascio, W. F. (1989). Productivity, Quality of Work Life Profits, Human
Resources: Second Edition. Mc grow- Hill, International Edition.
Courtis, W. & et al.(2004). Management & Organizational behavior,
U.S.A, Mc grow- Hill.
Edward , M. (2002(. Leadership Behavior of Ohio city Super Intendents
as perceived by the super Intendents school board presidents and
Consideration, ph. D. thesis , Miami university.
Etehad nejad, Sh. (2004). The survey of teachers’ opinion to skills of
Effective Leadership and relationship with educational achievement, M.A
thesis, Shiraz University, Faculty of education. (in Persian)
Coombs, Ph. (2002). The Meaning of the Educational Change. New
York: Teacher college press .
Ghanbari, S. (2005). Effectiveness In- service training of educational in
improving performance, Journal of Educational Technology, No. 8, Pp:6-9.
Glasman. N., Glasman. L. (2010). Principal Evaluation: Concepts, Needs
and Realities, International Encyclopedia of Education (Third Edition). Pages
698-705.
Hamidi, M. (2003).THE RELATIONSHIPE Between management
expertise in field of educational administration with the success rate in
supervision and guidance of teachers in Fars school, MS thesis, Islamic Azad
University Shiraz branch, Faculty of education. (in Persian)
Hatami, H. (2010). Evaluate the effectiveness of training managers in
improving performance: Islamic Azad university one region. Quarterly Journal
of New Approaches in Educational Administration, No.5, Pp:77-100. (in
Persian)
Ilies,R. (2003). Organizational Behavior, Available, www.Studies-online
.org
Ingvarson, L. (2010) School Leadership Standards, International
Encyclopedia of Education (Third Edition), p 768-776.
 
Izedi, B. (2003).Comparing the performance ,the duties , monitoring and
guidance managers between leadership with management training programs
and other courses, M.A thesis, Esfahan University, Faculty of education. (in
Persian)
Jamali, J. (2004). A Comparative of manager method between trained
management with untrained management, MS thesis, Tehran University,
Faculty of education. (in Persian)
Joibari, A. A. (2000). A survey on opinions of manager about the duty
and management principals in relationship with manger performance in Iran ,
MS thesis, Teacher training University, Faculty of education. (in Persian)
Jonesson, T. (2008). A multidimensional approach employee
participation and association with social identification in organization:
Employee relation .www.Emerald. group publishing limited.
Karimi, M. S. (2000). Characterize of manager efficacies in Tehran high
school. MS thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of education. (in
Persian)
Marchant, T. (1988). Strategies for improving individual performance
and job satisfaction at Meadowvale health. Journal of Management Practice,
2(3)
Moemen Salehi, A. (1995). Performance evaluation of graduated
management in the Gilan province. Council of education research Gilan
province. (in Persian)
Mircamali, S. M.(2ooo). In- service training was The most fundamental
factor in the improvement of organization, journal of Educational
Administration, No.17,Pp:5-10.
Moehlman , G.M . (2002).The Relationship Between Leadership Styles
and Faculty perceived Effectiveness of principals in Secondary Vocational –
Technical School in Michigan. Ph. D. Thesis. The Ohio State University.
Robinson , N. (2004). Middle Management in school. New York : Basil
Black well .
Robbins, S. P. and Timothy A. J. (2010). Organizational Behavior,
Prentice Hall: In stock.
Rismanchian, M. (2004). The relationship between performance
management with major educated and the years of employment, Research and
Planning Department of Elmentary Education degree. (in Persian)
Shirazi, A. (2002). The factor related to manager efficacies in high
school, MS thesis, Tehran University, Faculty of education. (in Persian)
Ziraki, M. (1997). A Comparative of management performance that
educated of educational administration with other major, MS thesis, Shahid
Beheshti University, Faculty of education. (in Persian)