بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی مدیران دانشگاه شیراز بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه بندی تصادفی تعداد 116 انتخاب شدند. حجم نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه سبک‌های عمومی تصمیم گیری مدیران اسکات و بروس (1995) بود که روایی و پایایی آن محاسبه گردید، و نتایج حاکی از روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه بود. بمنظور تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس طرح‌های تکراری، تی، گروههای مستقل، تحلیل واریانس یک سویه و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک غالب تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه شیراز، سبک تصمیم گیری آنی است. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبک های تصمیم‌گیری بین مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین مدیران با سوابق گوناگون در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت معنادری وجود دارد. در حالی که در دیگر سبک‌ها این تفاوت مشاهده نگردید. هم‌چنین بین سبک های تصمیم‌گیری عقلانی و وابستگی، آنی و شهودی و اجتنابی و وابستگی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of the Public Decision-making Styles of University Administrators: A Case Study of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • E Heidari 1
  • R Marzoghi 2
چکیده [English]

This study aimed at exploring the public decision-making styles of Shiraz University administrators. The study was a descriptive survey. The sample included 116 administrators who were selected using stratified random sampling. Sample size was determined in accordance with Morgan’s sample size table. In this research managers’ public decision making styles scale (Scott & Bruce، 1995) was used. Its validity and reliability were both assessed and were satisfactory. In order to analyze data a use was of repeated measures analysis of variance, independent t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation. The results indicated that spontaneous style was the most prevailing style of the administrators. In addition, there was no significant difference among the administrators as regards decision-making styles in relation to their education and gender. However, a significant difference was observed among them in relation to their experience regarding intuitive decision-making style. There were, also, significant relationships among rational and dependent, spontaneous and intuitive, and avoidant and dependent decision-making styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • Decision making styles
  • Administrator
  • Shiraz University
Alvan, M. (2005). Decision and the state lines. Tehran: SAMT.(in Persian)
Blustein, L; Phillips, D. (1990). Relation between ego identity statuses and
decision-making styles. Journal of Counseling Psychology, Vol 37(2), 160-168.
Burns, M. (2008). The role of ethics in decision making by deans and
division chairs of community colleges: University of Gonzaga.
Crossley, C. D., & Highhouse, S. (2005). Relation of Job Search and Choice
Process with subsequent satisfaction. Journal of Economic Psychology, 26(2), 255-
268.
Eberlin, Richard jay. (2005). The relationship among leadership styles,
decision making and organizational justice: alliant international university.
Daft, R. L. (2001). Essentional of Organization Theory & Design, (7th ed)”.
South-Western: Thomson Learning.
Delshad Tehrani, M. (2007). Lord of the loan. Tehran: the sea. (in Persian)
Hoy, K. W. & Miskel, G. C. (2008). Educational Administration: Theory,
Research, and Practice (8th Ed.). New York: McGraw Hill, Inc.
Karin, K. (2003). “Gender influences in decision-making processes in top
management teams”, Management Decision, Vol. 41 Iss: 10, pp.1024 – 1034.
Kaucher, E. (2010). Ethical decision making and effective leadership: Alliant
International University.
Myrkmaly, M. (2007). Leadership and management training. Tehran:
Publication of Yastoroon. (in Persian) 
 
Moghaddam, A. Tehrani, M. (2008). Investigating the relationship between
decision making styles of public managers in the final state organizations. Journal
of Public Management, (1) 1: 138-121. (in Persian)
Parker, A. M., Wandi, B. B & Baruch, F. (2007), “Maximizes versus
Satisfiers: Decision–Making Styles, Competence and Outcomes“, Judgment and
Decision Making, vol. 2, no. 6, pp 342-344.
Ravli, D. James, L & Dvlns, M. J. (2004). Strategic change in universities
and higher education institutions. Hamidreza Arasteh translation. Tehran: Institute
of Imam Hossein University Press. (in Persian)
Robbins.s p. (2009). Organizational behavior. Muhammad Ali's translation
Parsayyan and Arabs. Tehran: Cultural Research Bureau. (in Persian)
Rezazadeh, S. (2010). "The relationship between intelligence and moral
decision-making styles of public managers, Ferdowsi University of Mashhad
University of Medical Sciences in 1389." MS Thesis. Ferdowsi University of
Mashhad. School of Psychology and Educational Sciences. (in Persian)
Schoemaker, A .F. (2010). The Relationship between Decision-Making Style
and Negative Affect in College Students: Drexel University
Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). “Decision-making style: The
development and assessment of a new measure”. Educational and Psychological
Measurement, 55(5), 818-831.
Smith, E. (2011). “The intuitive style: Relationships with local/global and
verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning”. Journal of Learning and
Individual Differences Vol 21, PP 263–270.
Spicer, D. P. & Sadler, S. E. (2005), “An examination of the general decision
making style“, Journal or Managerial Psychology, Vol 20, No 2, pp 137-138.
Thompson, T. S. (2010). The impact of locus of control on decision making
styles of mid-level managers: Capella University.
Thunholm, P. (2004), “Decision–Making Style: habit, style or both? “,
Journal of Personality and Individual Differences, pp 932-933.
Weinz, H, & Koontz, H. (1993), Management: A Global Perspective,
International Edition, Tenth Edition,NewYork , p. 199.
Wilson, V. B. (2010). Examing moral reasoning and ethical decision making
among Mississippi’s community college administrators”: Mississippi University.