رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه علوم تربیتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از این پژوهش، توصیف رابطه عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی دبیران شهر مرودشت بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بوده است. جامعه مورد پژوهش، دبیران زن در دوره متوسطه (دخترانه) شهر مرودشت بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 105 نفر دبیران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی مورمن و تعهدسازمانی آلن و مایر و بهره وری اچیو استفاده شده است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 73/ و90/ و83/ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که نتایج حاصل نشان داد بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد، بین مولفه های عدالت سازمانی با بهره وری رابطه معنی داری وجود دارد و بین مولفه های تعهد سازمانی با بهره وری رابطه وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Organizational Justice and Organizational Commitment to job Productivity of Marvdasht Female High School Teachers

نویسندگان [English]

  • M Amiriyan zadeh 1
  • A GHaltash 1
  • M Mokhtari 2
چکیده [English]

The Purpose of the present study was to examine the relationship of organizational justice and organizational commitment to job productivity of Marvdasht teachers. Research method was descriptive-correlational. The Population consisted of Marvdasht female high school teachers. A sample of 105 teachers was drawn using simple random sampling method based on Krejcie and Morgan’s sample size table. In order to collect data, a use was made of three questionnaires of organizational justice, organizational commitment, and job productivity. Cronbach’s Alpha reliability coefficients of the instruments were 0.73, 0.90, and 0.83 respectively. Data analysis involved Pearson correlation and multiple regression. The results suggested that there was a significantly positive relationship among organizational justice, organizational commitment and job productivity. In addition, organizational justice and organizational commitment components positively correlated with job productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • Organizational Commitment
  • Job productivity
  • High school teachers
Alvani, S .M, Pooreza, A. ,Sayar, A. (2009). Relationship
Organizational Justice & Organizational Commitment In Engineering
Company & Iran Gas Development. Unpublished M.A Thesis, Ahvaz
University.(In Persian) 
 
Allen, J & Meyer, P. (2002).Tree Component of Organizational
Commitment-Human Resource. Management Review, Vol 1.No.I .PP:61-68.
Boss, T. (2003). Justice as a Basic Human Need. New Ideas In
Psychology.21 (3), pp209-219.
Chen. L, G. (2008). Looking Fair vs. Being Fair: Managing Impressions
Of Organizational Justice. Research In organizational Commitment, 12,pp.111-
157.
Greenberg, J. (1993). The social side of fairness: Interpersonal and
informational classes, of organizational justice. In R. Cropanzano (Ed.), Justice
in the workplace: Approaching fairness in human resource management, 79-
103. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Geeneur .N, Ralph, S. (1995) . Productivity & Job Satisfaction with
Performance Commitment. Use Human Resource Development Quarterly,
11,283-299
Hoseinzadeh, A.(2006). Organizational Justice.Tadbir, 190:18-23.(In
Persian)
Erick, R,. Boss, L. Martin, O. (2007). Justice in The Workplace With
Commitment: Approach To Trust In Joint Ventures. Journal Of International
Business studies,33,pp479-495
Hajiahmadi. M.(2003). Commitment To Organizations And Occupations
.Journal of Applid Psycology .78,438-55. . (In Persian)
Heresy , D.F& Blanchard K.L(1984) . Transformational Leader Behavior
and Their effects On organizational behaviors. The Leadership Quarterly,
1.107-142.
Marjani B, Avaj. A.(2009) Training One Of Human forces Productivity
Increasing tools . Magazine world Communication & telecommunication,
number 68. . (In Persian)
Mesiner, S, Peter, N. Hogo, L. (1996) On the Dimensionality of
Organizational Justice: A Contract Validation of a Measure. Journal of Applied
Psychology, 86,425-445
Meyer,J. P, Allen, N. J & Smith, C,A(1993).Commitment To
Organizations And Occupations . Journal of Applied Psychology .78, 438-551
Meyer, J .P, Allen, N.J. (1991). The Measurement and antecedent of
Affective Continuance and Normative Commitment to the Organization.
Journal of Occupational Psychology.63,1-18
Meyer ,J, p & Allen N,J.(1990) Justice in The Workplace :Approach To
Trust In Joint Ventures. Journal of International Business studies,33,pp479-
490.
Moorman, R.H.(1991). Relationship between Organizational Justice and
organizational Citizentional perceptions Influence Employee Citizenship?.
Journal Of Applied Psychology,76,845- 855.
 
Rezaian A. (2004) Justice Expectancy and Justice in Organization.
Tehran: SAMT.(In Persian).
Seyed Ameri, A.(2010) Relationship between Organizational Culture
With West & East Azerbaijan Provinces sport Offices Management
Productivity. Journal of Move, 35. (In Persian).
Wong. Y. T & Ngo, H. .& Wongc ,S. (2006) Perceived organizational
Justice Trust ,And OCB :A Study Of Chinese Workers IN Joint Ventures And
State-Owned Enterprises. Journal of world Business, Vol .41,pp.344-355.
Wedenhum, G. Teylor. M. (2001) Relationship Between Organizational
Commitment and Productivity With Effectiveness. Journal of Applied
Psychology, 76,845- 855
Yaghubi, M. ,Mohseni, H.(2009) Relationship Justice & Job Satisfaction
With Organizational Commitment among Esfahan’s University Choose
Hospitals Staffs. Quarterly Journal of Management. Number 35.