نقش سبک‌های تدریس معلمان بر میزان بی انضباطی‌های دانش آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مشکلات انضباطی دانش آموزان دارای عللی چندگانه هستند که اثرات منفی خود را بر جنبه-های مختلف فرایندهای یاددهی-یادگیری می گذارند. این پژوهش با هدف تعیین سبک­های تدریس معلمان در درجه اول و هم­چنین تعیین روابط بین نوع سبک تدریس با میزان رخداد مشکلات انضباطی انجام گرفت. نمونه پژوهش 265 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­های پژوهش از یک مقیاس محقق ساخته برای سنجش بدرفتاری­های دانش آموزان و از مقیاس سبک تدریس مقتدرانه (ارتسوق، 2009) استفاده شد. با توجه به ماهیت چند متغیری سبک تدریس برای تشخیص نوع سبک کلاس داری معلمان از تحلیل خوشه­ای به روش سلسله مراتبی استفاده شد. نتیجه این تحلیل منجر به کشف دو خوشه از معلمان شد: خوشه اول (معلمان مقتدر) مشتمل بر معلمانی است که نمرات بالایی در هر دو بعد محبت و کنترل داشتند (161N=) و معلمان خوشه دوم (معلمان سهل انگار) که از میانگین نمرات پائین­تری در هر دو بعد محبت و کنترل برخوردار بودند (94N=). دیگر نتایج تحقیق نشان داد که بر طبق نظرات معلمان میزان بی انضباطی­ها در کلاس­های معلمان مقتدر به طور معناداری کمتر از معلمان سهل گیر است. در ادامه، یافته­ها در ارتباط با مبانی نظری-تجربی موضوع بحث و تلویحات کاربردی-پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Teachers' Teaching Styles on Indiscipline Rate among Students: Person-Oriented Analysis

نویسنده [English]

  • J. M
چکیده [English]

Students' Indiscipline problems have multiple causes that put negative effects on various aspects of the teaching process – learning. This study was conducted primarily aimed to determine teachers teaching styles and the relationship between the styles and disciplinary problems. Research sample was 265 high school teachers who were selected by multistage cluster sampling. The data collected by a researcher made scale to measure students' misbehaviors and the authoritative teaching style scale (Ertesvåg, 2009). Hierarchical cluster analysis method was used to recognize the teachers' teaching style because the multivariate nature of teaching styles. The results of this analysis led to discover two clusters of teachers: The first cluster (authoritative teachers) included teachers who have high scores on both warmth and control scale (N =161) and the second cluster teachers' (permissive teachers) scores were lower in both warmth and control (N =94). Other results showed that according to teachers' comments the level of indiscipline in the authoritative teachers' classroom are significantly less permissive teachers. Furthermore, the findings in relation to the theoretical - empirical implications discussed and applied –methodical implications are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Style - Cluster Analysis - Indiscipline - Classroom Management