مقایسه عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت‌های سه گانه مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران

3 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه عملکرد مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت­های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، اساتید نیمه­وقت و تمام وقت دانشگاه آزاد شیراز بوده که بر اساس اطلاعات کسب شده420 نفر بوده است که با روش نمونه گیری طبقه ای252 نفر انتخاب شدند و داده­های مورد نیاز برای بررسی مهارت­های سه گانه مدیریتی مدیران گروه­های آموزشی جمع آوری گردید. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته با عنوان پرسشنامه سنجش مهارت­های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) در سال 1390 بوده است. روایی مورد استفاده در این تحقیق، روایی صوری می باشد، هم­چنین برای تعیین پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون ANOVA و آزمون تعقیب توکی استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج زیر بدست آمد: بین عملکرد مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت­های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) تفاوت  معناداری وجود دارد. به طور کلی بالاترین و پایین­ترین مهارت فنی به ترتیب مربوط به دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم انسانی می­باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت انسانی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی- مهندسی می­باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت ادراکی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم­پایه و دانشکده کشاورزی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of comparative and performance of educational groups managers in the view point of (Technical, Humanity, Perceptional) Shiraz azad university in the year 1390-91

نویسندگان [English]

  • N. KH 1
  • A. T 2
  • M. J 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and compare the department heads’ performance in Shiraz IAU with regard to three management skills (technical, humanity, and perceptual). It was a descriptive, casual- comparative and survey research.
The statistical society of this research includes420 part-time and full-time professors in Shiraz IAU. Among them, 225 individuals were selected through stratified sampling and the required data were collected for the analysis of the department heads’ performance on triple management skill. A self-made Questionnaire named the three management skills questionnaire (technical, humanity and perceptual) which had been administered in 1390, was used for data collection. Face validity was emphasized and chronbach’s alpha was used. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. SPSS software was used for the descriptive statistics including frequency, frequency percentage, mean, and standard deviation and also inferential statistics including ANOVA and post hoc Tukey test. The results revealed that there is a significant difference between department heads’ performance in Shiraz IAU with regard to the three management skills (technical, humanity and perceptual). Generally, the highest and lowest technical skill was related to the agriculture faculty and humanities faculty respectively, the highest and lowest humanity skill was related to the humanities faculty and technical-engineering faculty respectively, and finally, the highest and lowest perceptual skill was related to the basic sciences faculty and agriculture faculty respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers’ performance
  • Technical skill
  • Human Skill
  • perceptual skill