ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری در آموزش وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی واحد رودهن گروه علوم تربیتی رودهن، ایران

چکیده

هدف اساسی این تحقیق ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران بوده  است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه­ی آماری این پژوهش را  کلیه  کارکنان ادارات  آموزش و پرورش شهر تهران با مدرک دیپلم و بالاتر از آن تشکیل می‏دهد. با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده به حجم 382 نفر از کارکنان براساس  فرمول کوکران  انتخاب  شدند.  ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه محقق ساخته بهره وری که بر اساس تئوری (هرسی گلداسمیت1980) تهیه شده است که دارای 47 سوال و ابعاد آن: توان، آگاهی، کمک، تمایل، ارزیابی، اعتبار، محیط، 93/. =α، برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه 50 سوالی (بنتیس،1997) که دارای ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری، 87/0=α و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 31 سوالی (صیادی، 1388) که ابعاد آن شامل اعتماد، شبکه­ها، همکاری، همبستگی جمعی، همدلی، مشارکت، هویت جمعی
90/0 =α استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری می­باشد. نتایج حاصل از روش  الگوی ساختاری نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با بهره وری برقرار است که عامل سرمایه انسانی و سرمایه مشتری از ابعاد سرمایه فکری و عامل همبستگی جمعی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیش­ترین اثر مستقیم را در بهره‏وری داراست از نتایج این پژوهش در جهت افزایش بهره‏وری در ادارات آموزش و پرورش استفاده خواهد شد و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Productivity based on Social Capital and intellectual capital in the Public Sector of Educational Administration

نویسندگان [English]

  • F. N 1
  • O. S 2
چکیده [English]

The research purpose is to construct a structural model to assess the employees’ productivity in the public sector of educational administration of Iran based on Social Capital. The population comprised all the employees of the public sector of educational administration, out of which a sample of 382 employees’ was randomly drawn. The research tools consisted of a researcher-made questionnaire on employees’ productivity, this 47-item questionnaire was designed based on the theory of Hersey and Goldsmith (1980) and assesses the underlying factors of ability, clarity, help, incentive, evaluation, validity and environment(α = 0.93), the second questionnaire named Sayyadi’s (2010) social capital questionnaire which consisted of 31 items with seven underlying constructs of trust ,networks ,cooperation, collective action, empathy, participation and social identity and Cronbach Alpha of 0.90, The results of path analysis using LISREL software indicated that dimensions of social capital had a direct effect on productivity with the indices of 0.75. The model also showed that the factor of collective action in social capital had the highest direct effect on productivity. It was also concluded that the proposed model showed full fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Social Capital
  • Public Sector of Educational Administration