نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

با هدف بررسی رابطه اهداف پیشرفت، اضطراب، خودکارآمدی و سبک­های مقابله با پیشرفت تحصیلی در درس آمار 323 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و به پرسشنامه­ای متشکل از مقیاس­های اهداف پیشرفت، اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک­های مقابله پاسخ دادند. جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و جهت تعیین اعتبار سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اهداف اجتناب- عملکرد از طریق واسطه­گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک­های مقابله به صورت غیر مستقیم و منفی و اهداف تبحری از طریق واسطه­گری اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک­های مقابله به صورت غیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار تاثیر می­گذارند. اثر غیر مستقیم  اهداف رویکرد- عملکرد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار از طریق اضطراب آمار، خودکارآمدی آمار و سبک­های مقابله مورد تایید قرار نگرفت. ضمنا اهداف اجتناب- عملکرد بر پیشرفت تحصیلی در درس آمار دارای اثر مستقیم و منفی نیز می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship of achievement goals, statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles to statistics achievement

نویسندگان [English]

  • A. R 1
  • M.H. S 1
  • S. M 1
  • S. T 1
  • R. GH 2
چکیده [English]

The aim of investigating the relationship of achievement goals, statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles to statistics achievement, 323 students from Fars Payame Noor University were chosen through multi-stage cluster sampling and answered to a questionnaire consisted of achievement goals, statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles scales. Cronbach’s alpha coefficient was used to determine instruments’ reliability and confirmatory factor analysis was applied to determine construct validity. The results of path analysis showed that performance-avoidance goals affect students’ statistics achievement indirectly and negatively, through the mediating role of statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles. Moreover, mastery goals affect students’ statistics achievement indirectly and positively, through the mediating role of statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles. However, the indirect effect of performance-approach goals on students’ statistics achievement through the mediation of statistics anxiety, statistics self-efficacy and coping styles was not confirmed. It is worth saying that performance-avoidance goals have also direct negative effect on statistics achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goals
  • statistics anxiety
  • statistics self-efficacy
  • Coping Styles