میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت ، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت ، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان توجه به شاخص­های تنوع بخشی به محیط­های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی می باشد. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان (مدیران 30 نفر و معلمان 263 نفر) مقطع متوسطه دخترانه آموزش و پرورش شهر مرودشت می­باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 156 نفر از معلمان به­صورت تصادفی ساده انتخاب و با توجه به اینکه تعداد مدیران30 نفر بوده برای برآورد حجم نمونه آنها از روش سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آماره­هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون­های t تک نمونه­ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران و معلمان معتقدند که میزان توجه به کارآفرینی در تعلیم و تربیت عمومی و میزان تعاملات بین تعلیم و تربیت عمومی با طراحی و اجرای برنامه­های درسی و یادگیری در حد متوسط می­باشد. هم­چنین مدیران معتقدند که میزان توجه به فعالیت­های (کتابخانه­ای، آزمایشگاهی و کارگاهی) در تعلیم و تربیت عمومی درحد بالاتر از متوسط می­باشد ولی معلمان معتقدند در حد متوسط می­باشد. علاوه بر این مدیران معتقدند که میزان تعامل بین سیستم­های آموزشی با جامعه و سایر دستگاه­ها و نهادها در تعلیم و تربیت عمومی در حد متوسط می­باشد ولی معلمان معتقدند در حد پایین­تر از متوسط می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of attention to Diversification indices learning environments in the process of public Formal general Education

نویسندگان [English]

  • F. S 1
  • M. S 2
  • A. O 3
  • R. Z 3
چکیده [English]

The aim of the present study is Assessment of attention to Diversification indices learning environments in the process of public Formal general Education From the perspective of female teachers and managers of Secondary school education in the City Marvdasht the 1392-93 school years. Due to the nature of this research it is applied and to perform descriptive- survey has been used. The population consists of all managers and teachers that 30   managers and 263 teachers in Secondary Education marvdasht city that with the use of Morgan table 156 teachers were randomly selected Given that the number of managers  is 30To estimate the size of their sample Census methods have been used. A questionnaire was used for data collection that their reliability and validity have been approved. Data from the questionnaires were analyzed at two levels: descriptive and inferential. In The descriptive statistics it is used of statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. In the Descriptive statistics, one-sample t-test was used. The results showed that principals and teachers believe that given the level of entrepreneurship in public education Design and implementation of interactions between general education curriculum and learning is moderate. Also the managers believe that Attention to library and laboratory activities and a workshop on public education are much higher than the average but the teachers believe that it is moderate. In addition, the managers believe that the amount of interaction between education systems and other agencies and institutions in public education is moderate but the teachers believe it is Lower than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification indicates
  • learning environment
  • general Education