بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه آموزش عالی، دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی90-1389 بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آماری 546 نفر شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر به عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامۀ محقق ساخته حاوی 29 سؤال در چهار مؤلفه (مانع) با پایایی93/0 بر مبنای مقیاس 5 سطحی لیکرت بود. نتایج آزمون t تک­گروهی و آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی موانع فرهنگی- اجتماعی، موانع ارتباطی، موانع آموزشی و موانع فردی در حد بالا بر تولید علم تأثیر­گذار و به ترتیب از درجۀ اهمیت بیش­تری نسبت به یکدیگر برخوردار هستند. که در این بین عواملی نظیر شعار­زدگی در جذب و نگهداری نخبگان؛ فقدان ارتباط منسجم و سازمان یافته بین دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی؛ آموزش مبتنی بر انتقال دانش به جای ترویج خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی؛ غلبۀ دید کمیت­گرایی و عدم توجه کافی به کیفیت فعالیت­های پژوهشی نزد محققان به ترتیب در صدر گویه­های مربوط به موانع مذکور قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Barriers to Science Production from the Viewpoint of Shahid Beheshti University Faculty Members

نویسندگان [English]

  • A. N 1
  • M. A 2
  • M. GH 3
چکیده [English]

The aim of this research was to examine the barriers to science production from the viewpoint of Shahid Beheshti University staff in the academic year 1389-90. The research method was descriptive (survey) and statistical population) 546 professors (included all faculty members at Shahid Beheshti University. A sample of 226 professors was selected through stratified random sampling to participate in the study. Data in this study was collected using a researcher designed questionnaire with 29 items in four components) obstacles( with a reliability of  0.92/6  based on a five rated Likert scale. One-sample T-test and Friedman test results showed that obstacles including cultural-social, communication, educational and personal ones have great impact on the production of science from the faculty viewpoint. Among factors involve, rhetoric without action for attraction and keeping the elite, a lack of coherent and structured relationship between universities and research centers, mere transmission of knowledge rather than promoting creativity, innovation and entrepreneurship, predominance of quantity-oriented and lack of sufficient attention to the quality of research activities were located at the top barriers mentioned respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science Production
  • barriers
  • Academic Staff
  • Shahid Beheshti University