پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اشتیاق شغلی به­ عنوان حالت ذهنی مثبت و خوشایند مرتبط با کار تعریف می­شود. هدف این پژوهش پیش‌بینی اشتیاق شغلی دبیران از روی ابعاد شخصیت هگزاکو بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس‌رویدادی و جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن ومرد مقطع دبیرستان استان اردبیل در سال تحصیلی 91-90 بود. نمونه مورد مطالعه شامل280 نفر (142 زن و 138 مرد) می‌شد که از طریق نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ابعاد شخصیتی هگزاکو (60 آیتمی) و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترچت (17 آیتمی) استفاده شد. داده­های بدست آمده با استفاده از مدل‌یابی علی در قالب مدل‌های رگرسیونی و با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل پیش‌بینی اشتیاق شغلی دبیران از روی صفات شخصیتی آنها معنی‌دار است بطوریکه اشتیاق شغلی تحت نفوذ معنی‌دار پنج بعد شخصیتی گشودگی به تجربه، وظیفه‌شناسی، توافق، برون‌گرایی و صداقت- تواضع قرار داشت. ‌این درحالی است که ضریب مسیر از تهییج‌پذیری به طرف اشتیاق شغلی، معنی‌دار ظاهر نشد. هم­چنین معلوم شد که زنان دبیر در مقایسه با مردان دبیر از اشتیاق شغلی بیش­تری برخوردارند. نتایج بدست آمده در چهارچوب تحقیفات قبلی و تئوری‌های موجود مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Predictors of Teacher's Work Engagement

نویسندگان [English]

  • N. H 1
  • N. S 2
  • R. A 3
چکیده [English]

Work engagement is defined as a positive and pleasant state of mind that associated with the work. The purpose of this study was to predict teachers work engagement by HEXACO'spersonality dimensions. Research method was descriptive (correlation and ex post facto) and statistical population included all men and women high school teachers in Ardabil province in the 2011-2012 school year. The sample included 280 teachers (142 females and 138 males) that were selected through multistage cluster sampling method.The data collected by HEXACO'sPersonality Dimensions questionnaire (60 items) and the Utrecht Work Engagement questionnaire (17 items). Obtained data were analyzed using causal modeling in regression models and independent t test. Results showed that work engagement prediction model by teachers personality traits are significant. Openness, conscientiousness, agreeableness, extraversion and  humility-honesty had direct influence on the work engagement. Yet, effect of emotionality on work engagement was not significant. It was also turned out the women had more work engagement, compared with men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HEXACO's personality dimensions
  • work engagement
  • teachers