اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف کلّی از انجام این پژوهش بررسی نقش هوش عاطفی در پیامد‌های کاری (رضایت و عملکرد شغلی) کارکنان در نهادهای آموزش عالی می­باشد. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان اداری دانشگاه بود که از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای و برحسب جنسیت، سابقه کاری، وضعیت استخدامی و سطح تحصیلات 285 نفر انتخاب و مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده‌های پژوهش شامل مقیاس رفتاری هوش عاطفی (EIBS) میشل تمکزاک (2010)، پرسشنامه رضایت شغلی اسچجودت (2002) و پرسشنامه عملکرد شغلی توماس و رییو (1997) می­باشد که پس از محاسبه روایی و پایایی، این ابزار بین افراد نمونه توزیع شده و سپس داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تی‌تست تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد هوش عاطفی کارکنان، پیش‌بینی کننده­ی مثبت و معنادار رضایت کارکنان و هم­چنین پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنادار عملکرد کارکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of emotional intelligence on employees' job satisfaction and job performance in higher education institutions: Shiraz University as a case study

نویسندگان [English]

  • GH. S 1
  • M. M 2
  • Z. M 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the impact of emotional intelligence (EI) on work outcomes (employees' job satisfaction and job performance) at higher education institutions. Research method in this paper is a descriptive correlation type, and this study adopted a survey research design in which the researchers used tree questionnaires to collect data from the respondents. The 285 administrative employees were selected by stratified sampling and simple random regard to gender, employment status, work experience and education level and were asked to complete the questionnaire. The tools used to collect research data included emotional and behavioral intelligence scale (EIBS), Tomczak (2010), job satisfaction questionnaire Schjoedt(2002) and job performance questionnaire of Thomas and Ruio (1997). The collected data were analyzed through the mean and standard deviation, sample t-test and Pearson correlation coefficient, Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS 16 AND LISREL 8.54. were used to response the research questions. The results of the study indicated that emotional intelligence was the positive and significant predictor of employees' job satisfaction and job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Job Satisfaction
  • job performance
  • Shiraz University
  • structural equation modeling