ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

چکیده

رقابت شدید دانشگاه­ها و نهادهای آموزش عالی و تلاش آن­ها در جهت ارائه خدمات با بالاترین کیفیت، باعث شده تا نیاز این نهادها به رویکردی جامع که بتواند تمامی زمینه­های عملکردی مرتبط با موفقیت را در نظر بگیرد و عملکرد نهاد را در قالب آن ارزیابی کند، روز به روز افزایش می­یابد. هدف از این پژوهش ارائه­ی یک سیستم پیشنهادی از شاخص­های استراتژیک بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بود. این پژوهش شامل سه مرحله بود، مرحله اول منابع اطلاعاتی، که دارای سه گام بود شامل (گام اول برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گام دوم پیشینه تحقیقات و گام سوم نظرخواهی از کارشناسان و صاحبان کلیدی فرایند) که هر کدام از مراحل ابزار و روش مرتبط با خود را داشتند. مرحله دوم تعیین منظرها برای ارزشیابی (شامل منظر مالی، رشد و یادگیری، فرایند داخلی و مشتری) و مرحله سوم، تدوین شاخص­های اصلی این مناظر بود که مهم­ترین شاخص­ها استخراج شد و این شاخص­ها توسط معاونت یا حوزه مربوط به خود، بایستی به صورت مداوم مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است، در این مقاله بخشی از اطلاعات حاصل از طرح پژوهشی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for evaluating universities performance (A survey study of Islamic Azad University Isfahan(Khorasgan)Branch

نویسندگان [English]

  • M.H Y 1
  • S. SH 2
  • M. F 3
  • B. SH 4
چکیده [English]

The intensive  competition is increasing  between  universities and institutes of   higher education among  in providing the highest quality services this has  caused an increasing requirement for a comprehensive approach to consider all aspects related to operational success to evaluate performance in these institutes. The purpose of this study was to provide a recommendation system of strategic indicators based on a model of balance score card in order to evaluate the performance of Islamic Azad University strategic plan. The study consisted of three steps, first, Information sources, which would include three following steps respectively (Islamic Azad University strategic plan, research literature and, survey of the experts and keys process owners),each with their own tools and processes. The second step of evaluation perspective (included financial perspective. Learning and growth, internal process and customer perspective.  And the third step consisted of the, key indicators of these perspectives. The most important indicators were derived evaluate continuously   and monitored   by the vice president or his related department. It should be mentioned that, the information in this paper is part of the research project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance score card
  • performance evaluating system
  • Islamic Azad University