مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این مقاله شبه آزمایشی و کاربردی بررسی ‌اهمیت الگوی نوین مدیریت آموزش علوم بر اساس شناسائی تأثیر اجرای عوامل عمدۀ سلامت سازمانی بر توسعه، بهبود پیشرفت تحصیلی و سلامت سازمانی، دانش­آموزان کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت است. این تحقیق با استفاده از طرح دو گروهی آزمایش و گواه پیش آزمون-پس آزمون (یک کلاس به عنوان آزمایشی، کلاس دیگر به عنوان گواه و هریک مرکب از 25 دانش‌آموز)،در سه مرحله:
1) اجرای پیش آزمون برای اندازه‌گیری متغیر وابسته در دو گروه؛ 2) به کار‌گیری عمل آزمایشی (متغیرمستقل) درکلاس آزمایش و روش معمول در کلاس شاهد و 3) اجرای پس آزمون در دو گروه که هر دو متغیر وابسته را اندازه می‌گیرد اجرا گردید. از جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی93-92 به تحصیل اشتغال داشتند یک مدرسه و از مدرسه مذکور دو کلاس به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به تصادف به دو گروه آزمایش و گوه تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و آزمون محقق ساخته که متخصصان و نرم­افزار مربوط روایی ظاهر و پایایی آنها را مشخص ساختند جمع‌آوری گردید. در این پژوهش با استفاده از انعطاف­پذیری الگوی مدیریت آموزش علوم دستمایه­های سلامت سازمانی استخراج شد. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات، تأثیر بسزای الگوی مدیریت آموزش بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing research based evidence for Management Education Model in improvement of students’ achievement, organizational health

نویسندگان [English]

  • m. b 1
  • a. a 2
  • s. z 3
چکیده [English]

The aim of this quasi-experimental and applied article is to provide research based evidence for the importance of Educational Management Model through acknowledging the effect of implementing key factors of organizational health, attitude and educational progress of the 2nd year girl high-school Geography class in 1992-93 academic years in Kuhdasht. The research was designed on the pre-test, post-test, and control and experimental research pattern (one class was elected as experimental and the other as control with the size of 25 students in each).The simple random sampling approach was used through which one school was selected in which one class was selected as experimental and the other as control. The study was done on the three stages:1) implementing the pre-test to measure the dependent variable in the two groups, 2) using analysis on the performance of experimental group in comparison with the control group, and 3) implementing post-test in both groups for measuring dependent variables. The tools for collecting data were two researcher made questionnaires having their content and facial validity and reliability confirmed by teacher mates and related software through statistical process. In this study, the flexibility of educational management model was utilized and the resultant of organizational health was extracted. The result of analysis of data demonstrated the effect of the educational management model on students’ achievement improvement, class organizational health, and student's positive attitude to the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational management Model
  • educational attainment
  • Organizational health