تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش، با هدف تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی به رشته تحریر در آمده است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان تشکیل دادند (86 نفر) و گردآوری داده‌ها از راه سرشماری کامل افراد به دست آمد. ابزار اصلی پژوهش برای جمع آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار محتوایی ابزار پژوهش، با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه شده (89/0= (αمبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده‌ها بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. براساس نتایج به دست آمده از دیدگاه دانش‌آموزان، تفویض مسئولیت و اختیار به کارکنان براساس تخصص آنها، نظم و برنامه­ریزی، و نحوه برخورد و خوش اخلاقی مدیر سه اولویت اول اثرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی را تشکیل می‌دادند. صلاحیت حرفه‌ای، شور و مشورت، مشارکت و ارتباطات، قانونمندی، و حمایتی از عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی بودند که این پنج عامل در مجموع 41/66 درصد واریانس را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Management Factors Influencing Educational Quality in Secondary Agricultural Education

نویسندگان [English]

 • H.M. Mohammadi 1
 • H. Shabanali Fami 1
 • M. Pour Atashi 2
 • M. Alirezaee 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze management factors influencing educational quality in secondary agricultural education. The population of the study included all students of agriculture (n=86) at a secondary agricultural school in Hajiabad County in Hormozgan province. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. A pilot study was conducted to assess its reliability. Its Cronbach’s alpha was 0.89. To analyze the data, a use was made of SPSS to run exploratory factor analysis. The findings revealed that, from the students’ viewpoint, relinquishing the responsibilities to personnel according to their expertise, planning and order, principals’ acceptable behavior were among three most important factors influencing quality in secondary agricultural education. Effective factors included professional ability, consultation, partnership and communication, legality, and support that together accounted for 66.41 percent of total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality
 • Educational quality
 • Management
 • Secondary agric¬ultural education
 • Professional ability
 • Consultation
 • Factor Analysis