تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌های دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه روان‌شناسی، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌های دانش‌آموزان سال اول دبیرستان به مرحله اجرا درآمد. روش پژوهش، روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان سال اول دبیرستان در استان چهار محال و بختیاری در سال تحصیلی90-89 با حجم نمونه34120 نفر بودند که به صورت تصادفی چند­مرحله‌ای از بین آنها تعداد64 دانش‌آموز دختر و پسر انتخاب و در2 گروه آزمایش (32=n) و کنترل (32=n) گمارده شدند. هر دو گروه آزمایش و کنترل طی سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری3 ماهه پرسشنامه‌های خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌ها را تکمیل کردند. ضمناً گروه آزمایش طی 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد، ارائه مشاوره شغلی به روش یادگیری کرومبولتز در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش میانگین نمرات خودکارآمدی و کاهش میانگین نمرات باورهای ناکارآمد حرفه‌ای شده است (01/0P <). هم­چنین از بین 6 حیطه باور به مهارت‌ها نیز حیطه‌های واقع‌گرا و جستجوگر در اثر ارائه مشاوره شغلی تفاوت معنادار پیدا کردند (05/0P <). در ضمن، نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که پس از گذشت 3 ماه، تاثیر مشاوره شغلی گروهی بر بهبود میانگین نمرات خودکارآمدی و باورهای ناکارآمد حرفه‌ای پایدار بوده است (01/0P <).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Group Career Counseling Based Kromboltz's Learning Model on Self -Efficacy, Career Dysfunctional Beliefs and Skills Confidence among High School First Graders

نویسندگان [English]

  • D. Jalali 1
  • A. Aghaei 2
  • f. Nazari 3
چکیده [English]

This study principally aimed at examining the effect of group career counseling based on Kromboltz's learning model on self-efficacy, career dysfunctional beliefs and skills confidence among high school first graders. This quasi-experimental study included all high school first graders in Char Mahal & Bakhtiyari Province (n=34120) in the academic year 2010-2011. A total of 64 students was selected through stage sampling and then assigned into two groups of control (n=32) and experimental (n=32). Both groups were administered the self-efficacy, career dysfunctional thought and skills confidence inventories as pre-, post- and follow-up tests. Further, the experimental group received a treatment of group career counseling based on Kromboltz's learning model for 9 sessions of 90 minutes each. The results of MANCOVA revealed that group career counseling gave rise to a significant difference in self-efficacy and career dysfunctional believes (P< 0.01). In addition, from among the six dimensions of skills confidence, only realistic and exploring domains were significantly affected by the treatment (P< 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group career counseling
  • Kromboltz's Learning Model
  • self-efficacy
  • Career dysfunctional beliefs
  • Skills confidence