تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات قابلیت­های حرفه­ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش­آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی، انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 510 نفر از دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی در منطقه مرکزی بود که 145 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود و داده‌ها نیز با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 3/79 درصد دانش‌آموختگان مورد مطالعه مرد و بقیه آنها زن بودند. 4/61 درصد از این افراد با استفاده از سهمیه آزاد و 6/38 درصد آنها از طریق سهمیه شاغل وارد دوره‌های علمی کاربردی شدند. هم­چنین یافته‌های این مطالعه در خصوص قابلیت‌های حرفه­ای مدرسان مراکز مختلف علمی کاربردی کشاورزی نشان داد بین نگرش دانش‌آموختگان مراکز مختلف در مورد برخی از قابلیت­ها اختلاف معنی­دار وجود دارد. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون، «توان علمی اساتید در رابطه موضوع درسی، داشتن توان و مهارت عملی در زمینه موضوع درسی، تسلط به دانش فنی در زمینه موضوع درسی، تسلط گفتاری و نوشتاری به زبان فارسی و میزان آشنایی به منابع و مراجع علمی متنوع کشاورزی» از قابلیت‌های مؤثر در موفقیت شغلی دانش­آموختگان محسوب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Principals’ Status of Idealized Influence in Educational Complexes in Salehabad City

نویسندگان [English]

  • B. KH 1
  • M. S 2
چکیده [English]

One of the components of transformational leadership concerns idealized influence through which the leader will be respected and trusted by followers. Leader’s sacrifice and attention to ethical values offers a functional model to the followers. The purpose of this study was to evaluate the status of idealized influence of principals of educational complexes in Salehabad city in the school year 2011-12. A total of 224 teachers of elementary and junior secondary schools was selected from among all teachers (n=541) using stratified sampling method. The study included 23 principals as well. The teachers were administered a researcher-designed questionnaire with 38 items to evaluate the principals’ idealized influence. The results suggested that their idealized influence was above average and satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Idealized influence
  • Educational principals
  • educational Complexes