رابطه بین سبک‌های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همان، ایران

چکیده

لزوم تحولات گسترده در سازمان­های آموزشی، وجود رهبرانی الهام­بخش، متعهد و اثربخش است تا مدارس را به سازمان­های یادگیرنده ارتقاء دهند. بنابراین هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه بین سبک­های رهبری تحولی، تبادلی با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی هیأت امنایی و عادی استان همدان به تعداد 5137 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 582 آزمودنی (مدارس هیأت امنایی 226 معلم و مدارس عادی 356 معلم) تعیین گردید. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه با عناوین: سبک­های رهبری بس و اولیو (1995) و سازمان یادگیرنده پارک (2006) استفاده شد. یافته­ها حاکی از آن است که وضعیت رهبری تحولی، تبادلی و سازمان یادگیرنده در مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان بالاتر از سطح متوسط است. آزمون t گروه­های مستقل آشکار کرد که مدارس هیأت امنایی، رهبری تحولی و مدارس عادی، رهبری تبادلی را مورد استفاده قرار می­دهند. به علاوه وضعیت سازمان یادگیرنده مدارس هیأت امنایی نسبت به مدارس عادی بهتر است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رهبری تحولی با سازمان یادگیرنده در کلیه مدارس در سطح (01/0>p)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (46/0و51/0r =). نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که از بین ابعاد رهبری تحولی در مدارس هیأت امنایی، مؤلفه­های تحریک ذهنی، نفوذ آرمانی و ملاحظات انفرادی؛ و در مدارس عادی، ویژگی تحریک ذهنی بیش­ترین تأثیر را در پیش­بینی سازمان یادگیرنده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Leadership Styles and Learning Organization in Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • S. GH 1
  • A. E 2
چکیده [English]

The essential requirement to promote schools to learning organizations is effective, committed, and inspiring leaders. Therefore, the purpose of present survey was to identify the relationship between transformational and transactional leadership styles and learning organization in regular state- and board-run elementary schools in Hamadan province. A sample of 582 (226 state-run and 356 board-run) school teachers was drawn from a population of 5137 teachers. A use was made of two questionnaires of leadership styles (Bass & Avolio, 1995) and learning organization (Park, 2006) to collect data. Results revealed that the levels of transformational and transactional leaderships, and learning organization were above average in both school types. Independent t-test further indicated that board-run schools involved transformational leadership and state-run schools exercised transactional leadership. In addition, board-run schools were better than their counterparts in terms of learning organization. Pearson correlation coefficient also suggested that there was a significantly positive relationship (r = 0.51, 0.46) between transformational leadership and learning organization in all schools. Additionally, regression analysis indicated that in board-run schools from among the components of transformational leadership, intellectual stimulation, idealized influence, and individualized consideration and in state-run schools, intellectual stimulation had biggest impact on learning organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional leadership
  • learning organization
  • Elementary schools
  • State-run
  • Board-run