رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه جو اخلاقی سازمانی با اعتماد و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسط شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مدارس متوسط شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 275 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود در سطح اطمینان نود درصد تعداد حجم نمونه 77 درآمده که 90 پرسشنامه توزیع شد که 84 پرسشنامه برگردانده شد، تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقی سازمان کولن، ویکتور و برانسون (1993)، اعتماد سازمانی اسکات (2003) و تعهد سازمانی آلن و میر (1990) بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 78/0، 89/0 و 89/0 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افزارهای spss و smart pls استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل در سطح اطمینان 95% میان جو اخلاقی و اعتماد و تعهد از یک سو و میان اعتماد و تعهد از دیگر سو رابطه علی معناداری وجود دارد. علاقه‌مندی سازمانی، کارایی، دوستی، روحیه کارگروهی، معنویات فردی با اعتماد سازمانی رابطه دارد و ضمن این که بیشترین رابطه با اعتماد سازمانی به ترتیب مربوط به بعد کارایی و دوستی است. علاقه‌مندی فردی، دوستی، روحیه کارگروهی، مسئولیت اجتماعی، معنویات فردی با تعهد سازمانی رابطه دارد و ضمن این که بیش­ترین رابطه مربوط به بعد دوستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship of Ethical Organization Climate to Organizational Trust and Organizational commitment of High School Teachers in Esfahan

نویسندگان [English]

  • A. SH 1
  • M. A 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship of ethical organization climate to organizational trust and commitment of high school teachers in Isfahan city. Research population of the present correlational study comprised all high school teachers of Esfahan city (n=275) in the school year 2013-2014. A sample of 90 teachers was selected and administered three questionnaires of ethical climate (Cullen, Victor & Bronson, 1993), organizational trust (Scott, 2003), and organizational commitment (Allen, & Meyer, 1990). Cronbach’s Alpha reliability coefficients of the instruments were 0.78, 0.89, and 0.89 respectively. In order to analyze the data, Smart PLS and SPSS softwares were used. Path analysis indicated that there was a significant causal relationship between the ethical climate and trust and commitment on the one hand and between trust and commitment on other. Company interest, efficiency, friendship, teamwork spirit, and personal morality were significantly correlated with organizational trust. In addition, efficiency and friendship had largest correlation with organizational trust. There were a significant correlation between self-interest, teamwork spirit, social responsibility, personal morality, and friendship (with maximum correlation) and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical organization climate
  • organizational trust
  • Organizational Commitment
  • High school teachers