رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه­های دولتی منتخب استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی منتخب استان اصفهان بوده است که به روش کوکران تعداد 203 نفر از آنها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده­ها در این پژوهش شامل پرسشنامه­های توانمندسازهای مدیریت دانش لی و چوی(2003)، پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش پارک(2006)، پرسشنامه عملکردکاپلان و نورتون(2001) بوده که روایی محتوایی هر سه پرسشنامه بوسیله اساتید متخصص مدیریت مورد تائید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه­ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی بررسی شد و ضریب پایایی پرسشنامه­ها به ترتیب 8/93 و 95/0 و 89/0 بدست آمد. در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد رابطه بین توانمندسازها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه­ها مثبت و معنادار بوده است. هم­چنین بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل داده­های مربوط به تعیین سهم مولفه­های توانمندسازهای مدیریت دانش در پیش بینی ابعاد عملکرد دانشگاه­ها به ترتیب6/64 درصد از واریانس دیدگاه مالی، 5/45 درصد از واریانس دیدگاه مشتری،1/51 درصد از واریانس دیدگاه فرآیندهای درون سازمان، 4/49 درصد از واریانس دیدگاه رشد و نوآوری بوده و سهم فرآیندهای مدیریت دانش در پیش بینی ابعاد عملکرد دانشگاه­ها به ترتیب 7/51 درصد از واریانس دیدگاه مالی، 2/37 درصد از واریانس دیدگاه مشتری، 1/44 درصد از واریانس دیدگاه فرآیندهای درون سازمانی، 2/49 درصد از واریانس دیدگاه رشد و نوآوری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Knowledge Management Enablers and Processes to University Performance (A Case Study of Selected Sate Universities of Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • s. f 1
  • r. h 2
  • s.a s 2
  • h. t 2
چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the relationship of knowledge management enablers and processes to the performance of state universities in Isfahan province. This correlational study included 203 faculty members of selected state universities in Isfahan province. Research instruments were three questionnaires of knowledge management enablers (Lee & Choi, 2003), knowledge management processes (Park, (2006), and performance (Kaplan & Norton, 2001). A panel of experts of management approved their content validity. Construct validity of the instruments was assessed using confirmatory factor analysis and their reliability were 0.93.8, 0.95 and 0.89 respectively. Data analysis involved correlation coefficients and multiple regression analyses. The results suggested that that there was a statistically positive relationship between knowledge management enablers and processes and university performance. The results further indicated that knowledge management enablers could predict 64.6%, 45.5%, 51.1, and 49.4% of the variance of financial, customer, internal processes, and innovation and growth perspectives as the components of the university performance respectively.  Knowledge management processes could also account for 0.51.7%, 37.2%, 44.1%, and 49.2% of the variance of financial, customer, internal processes, and innovation and growth attitudes perspectives respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge management enablers
  • Knowledge management processes
  • university