عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد نطنز

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری در دانشگاه پیام نور اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مسئولان اداری و اساتید دانشگاه پیام نور اصفهان تشکیل می­دادند. تعداد کل این افراد 900 نفر بوده است. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه­ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اساس آن را پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری (این پرسشنامه نسخه ترجمه شده پرسشنامه مدل پذیرش فناوری می­باشد) تشکیل می­داد و با توجه به فرضیه­های پژوهش از پرسشنامه­ها و پرسش­های دیگر هم استفاده شده و به آن افزوده گشت. این پرسشنامه بعد از تأیید روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. نتایج نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده فناوری­های جدید در آموزش از راه دور به­وسیله مسئولان با نگرش آنها نسبت به این فناوری­ها رابطه معنی­دار داشت. هم­چنین نگرش به استفاده از فناوری­های جدید در آموزش از راه دور به­وسیله مسئولان با تصمیم به استفاده از این فناوری­ها رابطه معنی­دار داشت و تصمیم به استفاده از فناوری­های جدید در آموزش از راه دور به­وسیله مسئولان با استفاده عملی آنها از این فناوری­ها رابطه معنی­دار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting Accepting New Technologies in Distance Education Drawing on Technology Acceptance Model (A Case study of Esfahan Payame Noor University)

نویسندگان [English]

  • R. Fahami 1
  • H. Zare 2
چکیده [English]

This study aimed at studying factors affecting accepting new technologies in distance education drawing on technology acceptance model. The study population (n=900) involved all of administrative staff and professors of Esfahan Payame Noor University. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s table. A researcher-made questionnaire translated from TAM questionnaire with some added questions based on the research hypotheses was the research instrument. After validating the instrument, it was administered to the sample. The results suggested that mental perception of ease of use and usefulness of new technologies in distance education had a significant relation with the attitudes of the sample. Further, their attitude to these technologies had a significant relation with deciding to use the technologies and their decision was significantly correlated with the practical use of the technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New technology
  • technology acceptance model
  • distance education