نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

           هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعی و عملکرد شغلی معلمان می­باشد. رابطه مذکور از راه نقش میانجی دو متغیر تعهد سازمانی و هوش هیجانی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیعی بر عملکرد شغلی (مدل مفهومی) بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده­ها شامل بررسی پیمایشی می­باشد. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1991) با ضریب آلفا 86/0، پرسشنامه تست هوش ویسینگر (1998) با ضریب آلفا 78/0، پرسشنامه عملکرد شغلی بهرمن و پیرریولت (1984) با ضریب آلفا برای دو بعد عملکرد رفتاری و عملکرد دستاوردی به ترتیب 86/0 و 78/0 و از پرسشنامه رهبری توزیعی مرکز توسعه و پژوهش آموزش دلور(DERDC) با ضریب آلفا 74/0، استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مدارس متوسطه شهرستان مهران (استان ایلام) بوده که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 186 معلم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پیمایش صورت گرفته روی 186 معلم در مدارس متوسطه شهرستان مهران حاکی از آن است که سبک رهبری توزیعی رابطه معنادار با عملکرد شغلی معلمان دارد. رهبری توزیعی ارتباط مثبت و معنادار با تعهد سازمانی و هوش هیجانی نیز دارد. از سوی دیگر تعهد سازمانی و هوش هیجانی به صورت میانجی دارای ارتباط مثبت با عملکرد شغلی معلمان می­باشد. در این پژوهش دلالت­های اجرایی برای پژوهش و تجربه این یافته­ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Principals’ Distributed Leadership Style on Teacher job Performance: Introducing a Model

نویسندگان [English]

  • A. Yasini 1
  • A. Abbasian 2
  • T. Yasini 3
چکیده [English]

The goal of this research was to study the relationship between principals’ distributed leadership style and teachers’ job performance as mediated by the two variables of organizational commitment and emotional intelligence. Research method was descriptive-correlational and the data was collected through a survey. A sample of 186 teachers were randomly selected out of a population all secondary school teachers in the city of Mehran. Research instruments included organizational commitment questionnaire (Allen & Meyer, 1991) with an alpha coefficient of 0/86,Weisinger’s IQ test (1998) with an alpha coefficient of 0/78, job performance questionnaire of Behrman and Perreault (1984) with alpha coefficients of 0/86 and 0/78 for behavioral performance and achievement respectively,andLeadership questionnaire of Delaware Education Research and Development Center (DERDC) with an alpha coefficient of 0/74.  The results from this survey suggest that distributed leadership style had a significant relationship with job performance of teachers.It was also significantly and positively correlated with organizational commitment and emotional intelligence.The organiz­ational commitment and emotional intelligence as mediator variables had a significantly positive relationship with job performance.Practical implications of the study findings for research and experience have been discussed in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed leadership style
  • job performance
  • Organizational Commitment