رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان (مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز).

چکیده

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می­باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش 160 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس می­باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 111 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. جهت جمع­آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر، ارتباطات سازمانی رابرت هیلر و تحلیل رفتگی شغلی مسلش وجکسون استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه­ها از نظرات متخصصان مدیریت و سنجش همسان درونی و برای پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر، ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی به ترتیب80/0، 949/0 و 774/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد، که از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی بعدهای پیامدهای بهبود کیفیت و بهره­وری، مشتری­مداری و حمایت و رهبری مدیران و از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با تحلیل رفتگی شغلی بعدهای پیامدهای بهبود کیفیت و بهره­وری و مشتری مداری قدرت پیش­بینی بیش­تری را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Total Quality Management With Organizational Communications and Employment Attrition of the Staff Working at Youth Affairs and Sports Department (YASD) in Fars

نویسندگان [English]

  • SH. A.SH.J 1
  • A. A 2
  • K. B 3
چکیده [English]

The aim of the current study was to examine the relationship of total quality management and organizational communications to employment attrition of the staff members working at YASD in Fars, Iran. The research method was descriptive and correlational. The population of the study consisted of 160 staff members working at YASD in Fars province. A sample of 111 members was selected on the basis of Krejcie and Morgan’s Table through simple random sampling. Research data collection instruments were three questionnaires of Total Quality Management, Organizational communication, and Employment Attrition. Management experts’ comments were utilized to evaluate the validity of the instruments, and the reliability of the questionnaires was assessed through Cronbach’s alpha. The alpha indexes for Total Quality Management, Organizational Communications, and Employment Attrition questionnaires were 0.80, 0.949, and 0.774 respectively. To analyze data, Pearson correlation, multiple regression, and ANOVA were employed. The results of the statistical analysis indicated that there was a significant relationship between the dimensions of total quality management and both organizational communication and job attrition. From among the dimensions of total quality management and organizational communications, support and leadership of principals, events of quality improvement, profit, and attention to customer had strongest predictive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Organizational communications
  • Employment attrition